Offline Gry Offline

Gry Offline

×
☰ Menu

Czym s? gry komputerowe ?

Jest to rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do cel?w rozrywkowych b?d? edukacyjnych

Historia

Pocz?tek gier komputerowych mo?e by? datowany na rok 1947 ? dat? wynalezienia analogowego symulatora pocisku rakietowego. W latach 50. i 60. XX wieku powsta?a seria produkcji akademickich uznanych za gry komputerowe, mi?dzy innymi Tennis for Two i Spacewar. Do masowego obiegu jednak gry wesz?y dopiero za spraw? ameryka?skiego produktu Pong autorstwa Atari, jak r?wnie? dzi?ki pojawieniu si? automat?w do gry (popularnych dzi?ki takim dzie?om jak Space Invaders i Pac-Man) oraz pierwszych konsol. Wielka popularno?? gier na automaty powodowa?a zyski w postaci ok. 5?7 miliard?w dolar?w. Za?amanie rynku gier komputerowych nast?pi?o jednak za spraw? zapa?ci bran?owej w 1983 roku. Luk? wywo?an? przez zapa?? ameryka?skiej bran?y wykorzysta?o japo?skie Nintendo do wej?cia na rynek bran?owy; odnios?o ono znacz?cy sukces dzi?ki konsoli Nintendo Entertainment System, kt?ra poprawi?a sytuacj? bran?ow? i zach?ci?a konkurencyjne przedsi?biorstwa do podj?cia rywalizacji z Nintendo. Znaczenie zyska?y jako platforma komputery osobiste. W latach 90. XX wieku upowszechnienie si? grafiki tr?jwymiarowej oraz rozgrywki wieloosobowej spowodowa?o o?ywienie bran?y. Pocz?tek XXI wieku to w bran?y gier komputerowych przenikni?cie rozrywki interaktywnej do Internetu (gry online) oraz urz?dze? mobilnych.